DOKUMENTY SYNODALNE

Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały
I Synodu Diecezji Legnickiej
Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej
Wykaz skrótów

Wstęp
I. HISTORIA I ORGANIZACJA DIECEZJI LEGNICKIEJ
     1. Lata 1992-1997
     2. Lata 1997-2004
     3. Lata 2004-2007
     4. Lata 2007-2012

II. KULTUROWO-SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA EWANGELIZACJI
     1. Kulturowe warunki sprzyjające ewangelizacji w diecezji legnickiej
     2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania utrudniające proces ewangelizacji

III. CELE I ZADANIA ODNOWY RELIGIJNO-MORALNEJ

Rozdział pierwszy
CHRYSTUSA POZNAĆ:
ODNOWA FUNKCJI NAUCZYCIELSKIEJ
I. POCZĄTEK I ROZWÓJ WIARY W RODZINIE
     1. Rodzina wspólnotą naturalną
     2. Świętość małżeństw i rodzin
     3. Rodzina Kościołem domowym

II. PARAFIA MIEJSCEM GŁOSZENIA SŁOWA BOŻEGO
     1. Duszpasterze nauczycielami wiary
     2. Świeccy katolicy świadkami Zbawiciela
     3. Młodzi na ścieżkach wiary

III. EWANGELIZACYJNE ZADANIA DIECEZJI
     1. Nauczanie w diecezji jako kościelne samonauczanie
     2. Nauczanie w diecezji jako kościelna misja i nowa ewangelizacja
     3. Sposoby realizowania funkcji nauczycielskiej w Kościele diecezjalnym
     4. Warunki skutecznej odnowy nauczania kościelnego w diecezji

Rozdział drugi
CHRYSTUSA KOCHAĆ:
ODNOWA FUNKCJI UŚWIĘCAJĄCEJ
I. MODLITWA W RODZINIE
     1. Modlitwa codzienna
     2. Modlitwa związana z przyjęciem sakramentów świętych
     3. Przeżywanie roku liturgicznego w rodzinie

II. ŻYCIE LITURGICZNE I MODLITEWNE W PARAFII
     1. Przygotowanie do liturgii
     2. Adoracja Najświętszego Sakramentu, sakramentalia, liturgia godzin i nabożeństwa
     3. Troska o miejsca święte

III. UŚWIĘCAJĄCA MISJA DIECEZJI
     1. Formacja liturgiczna
     2. Rola katedry i celebracje w niej sprawowane
     3. Pielgrzymki diecezjalne

Rozdział trzeci
CHRYSTUSA NAŚLADOWAĆ:
ODNOWA FUNKCJI PASTERSKIEJ
I. CHRZEŚCIJAŃSKI STYL ŻYCIA W RODZINIE
     1. Formacja do zawiązania małżeństwa i rodziny
     2. Poradnictwo dla małżeństw i rodzin
     3. Formacja rodzin
     4. Grupy religijne małżeństw i rodzin
     5. Przygotowanie dzieci i młodzieży do działalności charytatywnej

II. ŚWIADECTWO MIŁOŚCI W PARAFII
     1. Chrześcijański styl kierowania parafią
     2. Rada parafialna
     3. Apostolstwo ludzi świeckich w parafii
     4. Troska parafii o zrzeszenia kościelne
     5. Promocja czynnej miłości w parafii
     6. Parafialny Zespół Caritas
     7. Współpraca parafii z Caritas Polska
     8. Świetlice parafialne

III. DZIAŁALNOŚĆ APOSTOLSKA DIECEZJI
     1. Diecezjalna Rada Kapłańska
     2. Diecezjalna Rada Duszpasterska
     3. Rada ds. Ekonomicznych
     4. Diecezjalna Rada Katechetyczna
     5. Legnicka Kuria Biskupia
     6. Formacja prezbiterów
     7. Troska o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
     8. Wyższe Seminarium Duchowne i formacja do prezbiteratu
     9. Permanentna formacja diecezjan do działalności charytatywnej

STATUTY, INSTRUKCJE, REGULAMINY, WSKAZANIA, ZASADY

Statuty
Statut dekanalnego duszpasterza służby liturgicznej w diecezji legnickiej
Statut Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Legnickiej
Statut Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej
Statut Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej
Statut Diecezjalnej Rady Katechetycznej Diecezji Legnickiej
Statut Domu Księży Emerytów im. św. Jadwigi Śląskiej w diecezji legnickiej
Statut dziekana, wicedziekana i dekanalnego ojca duchownego w diecezji legnickiej
Statut Rady ds. Ekonomicznych Diecezji Legnickiej
Statut Rady Kapłańskiej w diecezji legnickiej
Statut rady parafialnej w diecezji legnickiej
Statut Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej

Instrukcje
Instrukcja katechetyczno-pastoralna o przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania w diecezji legnickiej
Instrukcja o formacji stałej katechetów diecezji legnickiej
Instrukcja o formacji stałej prezbiterów
Instrukcja o kancelarii parafialnej
Instrukcja o korzystaniu ze środków społecznego przekazu i technologii informacyjnej w duszpasterstwie
Instrukcja o normach postępowania w sprawach sztuki kościelnej
Instrukcja o opiece nad instrumentami muzycznymi w kościołach i kaplicach diecezji legnickiej
Instrukcja o przygotowaniu do inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii
Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w diecezji legnickiej
Instrukcja o przygotowaniu dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego
Instrukcja o przygotowaniu rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka
Instrukcja o tworzeniu i funkcjonowaniu instytucji nauczania i wychowania katolickiego w diecezji legnickiej
Instrukcja o wypełnianiu obowiązków rejonowego dziekana, sekretarza i ojca duchownego
Instrukcja o zobowiązaniu do pomocy sądowej w parafii

Regulaminy
Regulamin Bratniej Pomocy Kapłańskiej dla duchowieństwa diecezji legnickiej
Regulamin Legnickiej Kurii Biskupiej
Regulamin muzyków kościelnych diecezji legnickiej
Regulamin posługi duszpasterskiej prefekta w szkołach na terenie diecezji legnickiej
Regulamin Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej
Regulamin wewnętrzny Domu Księży Emerytów im. św. Jadwigi Śląskiej w Legnicy

Wskazania
Wskazania dotyczące osób zaangażowanych w zrzeszenia katolickie
Wskazania dotyczące poradnictwa rodzinnego w diecezji legnickiej
Wskazania dotyczące posługi katechetycznej w diecezji legnickiej
Wskazania dotyczące przygotowania i przeżywania prymicji kapłańskich w parafii

Zasady
Zasady ogólne zakładania i prowadzenia świetlic parafialnych
Zasady określające status rezydenta w parafii
Zasady współpracy osób konsekrowanych z duchowieństwem diecezjalnym


Dekrety organizujące I Synod Diecezji Legnickiej:

 • DEKRET ZWOŁUJĄCY PIERWSZY SYNOD DIECEZJI LEGNICKIEJ


 • DEKRET POWOŁUJĄCY KOMISJĘ GŁÓWNĄ, KOMISJE SYNODALNE ORAZ SEKRETARIAT PIERWSZEGO SYNODU DIECEZJI LEGNICKIEJ


 • DEKRET USTANAWIAJĄCY PRZEDSTAWICIELI DUCHOWIEŃSTWA POSZCZEGÓLNYCH DEKANATÓW NA PIERWSZY SYNOD DIECEZJI LEGNICKIEJ


 • DEKRET USTANAWIAJĄCY WYBRANYCH PRZEDSTAWICIELI OSÓB DUCHOWNYCH I ŚWIECKICH CZŁONKAMI PIERWSZEGO SYNODU DIECEZJI LEGNICKIEJ


 • DEKRET USTANAWIAJĄCY HASŁO, LOGO I HYMN PIERWSZEGO SYNODU DIECEZJI LEGNICKIEJ


 • Dekrety ustanawiające poszczególne Komisje Synodalne:

 • DEKRET USTANAWIAJĄCY SKŁAD OSOBOWY KOMISJI DS. NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO


 • DEKRET USTANAWIAJĄCY SKŁAD OSOBOWY KOMISJI DS. KULTU BOŻEGO


 • DEKRET USTANAWIAJĄCY SKŁAD OSOBOWY KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA


 • DEKRET USTANAWIAJĄCY SKŁAD OSOBOWY KOMISJI DS. KATOLIKÓW ŚWIECKICH


 • DEKRET USTANAWIAJĄCY SKŁAD OSOBOWY KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO


 • DEKRET USTANAWIAJĄCY SKŁAD OSOBOWY KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA MAŁŻEŃSTW I RODZIN


 • DEKRET USTANAWIAJĄCY SKŁAD OSOBOWY KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY


 • DEKRET USTANAWIAJĄCY SKŁAD OSOBOWY KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA CHARYTATYWNEGO


 • DEKRET USTANAWIAJĄCY SKŁAD OSOBOWY KOMISJI DS. INSTYTUCJONALNO-PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH


 • DEKRET USTANAWIAJĄCY SKŁAD OSOBOWY KOMISJI DS. MEDIÓW
 • TELEGRAM DO OJCA ŚWIĘTEGO


 • ODPOWIEDŹ STOLICY APOSTOLSKIEJ NA TELEGRAM BISKUPA LEGNICKIEGO