OGÓLNY PROGRAM PRACY SYNODALNEJ

      Tematyka Ogólnego Programu Pracy Synodalnej zgodna jest z założeniami Katechizmu Kościoła Katolickiego. Całość Programu ponadto wzmocniona jest problematyką zawartą w Programie duszpasterskim zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski, który na lata 2006-2010 opatrzony jest hasłem Kościół niosący Ewangelię nadziei, a poszczególne części powyższego czasookresu obejmują lata: Czytaj dalej >>


PROGRAM PRACY SYNODALNEJ NA ROK 2010

 • PIERWSZE SPOTKANIE
 • DRUGIE SPOTKANIE
 • TRZECIE SPOTKANIE
 • CZWARTE SPOTKANIE
 • PIĄTE SPOTKANIE
 • SZÓSTE SPOTKANIE
 • SIÓDME SPOTKANIE
 • ÓSME SPOTKANIE
 • DZIEWIĄTE SPOTKANIE
 • DZIESIĄTE SPOTKANIE


 • Inne materiały

 • Przysięgi:

 • - Tekst wyznania wiary do wykorzystania przy zapsiężeniu osób na członków
  Zespołów Synodalnych


  - Tekst przysięgi do wykorzystania przy zapsiężeniu osób na członków Zespołów Synodalnych


  - Formularz wniosku synodalnego

 • PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU SYNODALNEGO

 •                      (podpowiedź projektu)

  Uwagi natury ogólnej:

  *Każde zebranie Zespołu Synodalnego należy zaprotokołować. Protokół sporządza sekretarz Zespołu Synodalnego, który jednocześnie odpowiada za ich przechowywanie. Za treść protokołu odpowiada przewodniczący Zespołu Synodalnego.

  *Oryginał protokołu, opieczętowany oraz podpisany przez przewodniczącego i sekretarza, należy złożyć w archiwum parafialnym (w dziale I Synod Diecezji Legnickiej).
  Kopię protokołu (również opieczętowaną oraz podpisaną) należy przekazać dekanalnemu relatorowi synodalnemu.

  *Każdy Zespół Synodalny może posiadać własną pieczęć.

  Elementy formalne protokołu:

  1. Protokół należy zatytułować:
  Protokół z zebrania Zespołu Synodalnego w parafii pw. (...) w (...) z dnia (...).

  2. Zebraniu przewodniczył: (...)

  3. Podać liczbę uczestników: (...) Zaznaczyć, że do protokołu dołącza się listę obecności (może być ona wkomponowana w tekst protokołu).

  4. Zaznaczyć, czy był odczytany oraz zatwierdzony protokół z poprzedniego zebrania.

  5. Podać program zebrania Zespołu Synodalnego.

  6. Wymienić problemy, jakie zostały poruszone podczas dyskusji.

  7. Ustalić termin następnego zebrania Zespołu Synodalnego.

  8. Protokół, po zatwierdzeniu na następnym zebraniu Zespołu Synodalnego, należy opieczętować i podpisać.