ZADANIA DEKANALNYCH RELATORÓW SYNODALNYCH


     Regulamin I Synodu Diecezji Legnickiej przewiduje funkcję dekanalnego relatora synodalnego. Nie jest to funkcja, która po raz pierwszy pojawia się na synodzie. Istnieje np. na zwoływanych Synodach Biskupów, a w Polsce funkcjonowała już na I Synodzie Diecezji Rzeszowskiej (2002-2004) i I Synodzie Diecezji Opolskiej (2002-2005). Termin relator pochodzi od słowa relacjonować. Relator ma być zatem osobą relacjonującą i przedstawiającą sprawozdania. Jest to ważna i odpowiedzialna funkcja związana z synodem diecezjalnym. Arcybiskup opolski wprowadzając ją na I Synod Diecezji Opolskiej w zarządzeniu zaznaczył, że czyni to celem usprawnienia prac synodalnych, a zwłaszcza ulepszeniem współpracy między Sekretariatem Synodu a Zespołami Parafialnymi (u nas Zespoły Synodalne). W tym jednym zdaniu mamy nakreślony główny cel funkcjonowania relatora: jego osoba usprawnia działanie Synodu, by przyniósł on oczekiwane owoce. Stąd nie bez przyczyny zaznaczam, że jest to funkcja odpowiedzialna. Opieszałość relatora będzie niestety rzutowała na postęp prac naszego Synodu.
     W jaki sposób powołany jest relator dekanalny? Kto może być relatorem? Regulamin Synodu przewiduje:
- relatora dekanalnego wybierają księża każdego dekanatu w tajnym głosowaniu;
- może nim być tylko prezbiter; nie może być osoba świecka, siostra zakonna, diakon, biskup;
- spośród prezbiterów funkcji ten nie powinien pełnić dziekan.
     Wiemy już kto może być relatorem, znamy jaki jest główny cel jego działania. Ale przyjrzyjmy się jakie cele szczegółowe wytycza dla relatora Regulamin. Jakie są jego obowiązki?
- relator musi obowiązkowo osobiście brać udział, przynajmniej raz na kwartał w organizowanych przez sekretariat zebraniach;
- koordynuje, w porozumieniu z dziekanem, sprawy związane z synodem w dekanacie. Możemy zinterpretować ten punkt:
a. relator zachęca, by w każdej parafii działał Zespół Synodalny wg Regulaminu (pkt 25-34);
b. zachęca, by regularnie odbywały się spotkania. Sam jeździ na spotkania do parafii, zabiera głos i kontroluje, czy spotkania przebiegają właściwie;
c. troszczy się, by w parafiach obecny był "Biuletyn Synodalny";
d. służy radą w sytuacjach spornych (stąd ważne, by relator był obeznany z tematyką synodu).
- relator zabiera głos na spotkaniach dekanalnych, informując jak przebiegają prace Synodu (zdaje relacje z Sesji Plenarnych; informuje o działaniach Zespołów Synodalnych, mówiąc o plusach i minusach; mobilizuje prezbiterów do realizacji programu, jaki jest przewidziany na spotkania Zespołów Synodalnych);
- relator dostarcza dla Zespołów Synodalnych materiały synodalne. O "Biuletynie" wspomniałem już powyżej, ale także materiały nadsyłane z sekretariatu, czy wszelkie inne związane z funkcjonowaniem Synodu;
- relator zbiera protokoły i wnioski od Zespołów Synodalnych i przekazuje do Sekretariatu.
     Co prawda w naszym regulaminie nie jest to zapisane, ale pewien dobry dodatek znajduje się w Synodzie Rzeszowskim. Tam relator nie tylko zbierał i przekazywał dokumenty, ale wcześniej je opracowywał. Myślę, że u nas też może stać się to normą. Każdy z relatorów jest prezbiterem, teologiem, więc również może materiał przed przekazaniem do Sekretariatu wstępnie opracować, posegregować. Na pewno na jednym z pierwszych zebrań omówimy kwestie metodologiczne związane z redakcją dokumentów synodalnych;
     Ważnym zadaniem relatora jest organizowanie wraz księdzem dziekanem dekanalne zjazdy synodalne. My spotykamy się w Legnicy na sesjach plenarnych, a takie sesje w mniejszym wymiarze powinny odbywać się w dekanatach. Wierni muszą żyć Synodem. Myślę, że taki zjazd może odbyć się dwa razy do roku, za każdym razem w innej parafii. Oczywiście powinna być uroczysta Msza św. pod przewodnictwem księdza dziekana. Po Mszy św. można wygłosić konferencję formacyjną (można zaprosić przewodniczącego jednej z Komisji, czy też członka sekretariatu), a następnie odbywa się spotkanie, podczas którego wymieniane są doświadczenia, myśli, relacje z działalności Zespołów Synodalnych. Nie może zabraknąć także Adoracji Najświętszego Sakramentu, bo na nic będą nasze obrady, jeśli nie oprzemy dzieła Synodu na modlitwie, a zwłaszcza na modlitwie adoracyjnej. To właśnie przy Panu, wraz z Nim muszą się rodzić wnioski, postulaty, które później będziemy strać się wprowadzić w życie diecezji. Na zakończenie idealnie było by spotkać się przy stole, jako jedna rodzina, bo przecież jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Niech to będzie skromny posiłek, ognisko, pączek, ale niech tego nie zabraknie.
     Na koniec Regulamin mówi jeszcze o jednym obowiązku relatora. Obowiązkowo i osobiście bierze udział w Sesjach Plenarnych oraz ma prawo głosować. Nie można wysłać za siebie pełnomocnika (pkt 40). Jeśli nie może przybyć, ma obowiązek powiadomić Przewodniczącego Synodu, czyli biskupa diecezjalnego. W momencie, gdy relator zostaje przeniesiony do innego dekanatu w ramach zmian, jakie następują wśród duchowieństwa, wówczas wygasa jego mandat i wybierany jest nowy relator, wg Regulaminu.

Ks. Bogusław Wolański