Inauguracja I Synodu Diecezji Legnickiej
     

Inauguracja I Synodu Diecezji Legnickiej nastąpiła 16 października 2007 roku. Uroczystość rozpoczęła o godz. 17.00 w kościele oo. Franciszkanów pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy uroczysta Eucharystia. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ksiądz biskup ordynariusz diecezji legnickiej Stefan Cichy. W uroczystościach wzięli udział ks. bp Stefan Regmunt - biskup pomocniczy, ks. bp senior Tadeusz Rybak, licznie zgromadzone duchowieństwo diecezjalne i zakonne, przedstawiciele zakonów i zgromadzeń żeńskich i męskich diecezji legnickiej, alumni Wyższego Seminarium Duchownego oraz wierni świeccy. Po rozpoczętej znakiem krzyża Eucharystii zebrani udali się w procesji do katedry legnickiej pw. św. Ap. Piotra i Pawła. Podniosłość chwili podkreślały bijące dzwony wszystkich legnickich kościołów, które oznajmiały rozpoczęcie tak ważnego dla całej diecezji wydarzenia, a także fakt, iż w procesji były niesione przez członków Bractwa św. Józefa relikwie św. Jadwigi, patronki Śląska, z sanktuarium w Legnickim Polu. W atmosferze śpiewanej przez chór seminaryjny Litanii do wszystkich świętych wierni wraz z duchowieństwem przeszli do kościoła biskupiego, w którym kontynuowano celebrację Eucharystii. Podczas wygłoszonej homilii ks. bp Stefan Cichy, nawiązując do przyszłych prac Synodu, zaznaczył, iż konieczne jest, by temu dziełu towarzyszyli święci orędownicy, tacy jak św. Jadwiga Śląska patronka dnia inauguracji I Synodu Diecezji Legnickiej, oraz Sługa Boży Jan Paweł II, dla którego dzień 16 października stał się znakiem szczególnego powołania przez Boga. Ksiądz biskup w słowach skierowanych do zebranych raz jeszcze podkreślił samą istotę synodu, wskazując na etymologię tego terminu. Mówił: „synod, to jest wspólne kroczenie drogą wiary, wspólne kroczenie drogą modlitwy, to jest wspólne kroczenie drogą wypełniania woli Bożej”. Po homilii nastąpiło uroczyste odśpiewanie Credo, wymagane prawem kanonicznym do zaprzysiężenia uczestników Synodu. Była to pierwsza część przewidzianego wyznania wiary. Druga, mająca obok ustnej także pisemną, sygnowaną podpisem formę, odbyła się w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II. Wyrazem wewnętrznej różnorodności, a zarazem jedności Kościoła legnickiego stała się modlitwa wiernych odczytana przez przedstawicieli istniejących stanów i grup: siostrę zakonną, alumna, osoby świeckie oraz lektora. W uroczystej procesji z darami wzięli z kolei udział przedstawiciele poszczególnych komisji synodalnych. Koordynacji oprawy wokalno-muzycznej całego przedsięwzięcia podjął się ks. Daniel Gołębiowski, pod którego kierownictwem śpiew liturgiczny wykonał chór alumnów Wyższego Seminarium Duchowego oraz chór parafialny z parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe z Lubina. Komentarze liturgiczne prowadził ks. Marek Kluwak. Całość uroczystej liturgii przygotował i nad jej właściwym przebiegiem czuwał ks. Mariusz Majewski, główny ceremoniarz Wyższego Seminarium Duchownego. Ceremonię inauguracyjną w katedrze legnickiej zakończyła modlitwa zawierzenia za wstawiennictwem św. Jadwigi odmówiona przez ks. bpa Stefana Cichego. Następnie ksiądz biskup ordynariusz udzielił pasterskiego błogosławieństwa relikwiami patronki Śląska, a chór wykonał Hymn I Synodu Diecezji Legnickiej.
      Po zakończonej Eucharystii uczestnicy I Synodu Diecezji Legnickiej udali się na uroczystą sesję inauguracyjną do Centrum Spotkań im. Jana Pawła II przy kościele pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Legnicy. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa Adsumus, po której ks. bp Stefan Cichy powitał wszystkich uczestników Synodu oraz zebranych gości. Doceniając wkład i trud poniesiony w przygotowanie sali konferencyjnej, ksiądz biskup podziękował tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej powstania. Następnie pobłogosławił Centrum Spotkań im. Jana Pawła II i wraz z osobami towarzyszącym udał się na zewnątrz budynku, by poświęcić pamiątkową tablicę. Kolejnym punktem obrad sesji inauguracyjnej było odczytanie Regulaminu I Synodu Diecezji Legnickiej przez p. Łucję Daniluk i p. Annę Lichotę oraz podpisanie tego dokumentu przez Jego Ekscelencję ks. bpa Stefana Cichego. Następnie ks. Bogusław Wolański oraz ks. Mariusz Majewski odczytali dekrety biskupie mianujące członków poszczególnych dziesięciu komisji synodalnych (Komisji ds. nauki i wychowania katolickiego, Komisji ds. kultu Bożego, Komisji ds. duchowieństwa, Komisji ds. katolików świeckich, Komisji ds. życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, Komisji ds. duszpasterstwa małżeństw i rodzin, Komisji ds. młodzieży, Komisji ds. duszpasterstwa charytatywnego, Komisji ds. instytucjonalno-prawnych i ekonomicznych, Komisji ds. Mediów), dekret ustanawiający przedstawicieli duchowieństwa z poszczególnych dekanatów diecezji, tj. dziekana i dekanalnego relatora synodalnego, oraz dekret ustanawiający wybranych przedstawicieli: Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej, zakonów oraz zgromadzeń żeńskich i męskich z terenu diecezji oraz osób świeckich powołanych przez księdza biskupa na I Synod Diecezji Legnickiej. Po odczytaniu dekretów ks. bp Stefan Cichy wręczył wybranym członkom Synodu dekrety powołujące, a byli to przedstawiciele Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej, przedstawiciele zakonów i zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich, a także inni duchowni oraz świeccy. Podczas dalszej części obrad sesji inauguracyjnej ks. Tadeusz Żurek wprowadził zebranych w problematykę prawną zaprzysiężenia członków I Synodu Diecezji Legnickiej, a następnie, zgodnie ze stosownymi kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego, przeprowadził procedurę zaprzysiężenia i złożenia uroczystego wyznania wiary. Podpisane przez uczestników Synodu wyznanie wiary oraz przysięga wierności zostały przekazane księdzu biskupowi. W dalszej kolejności głos zabrał sekretarz generalny I Synodu Diecezji Legnickiej ks. Bogusław Drożdż, przedstawiając zebranym zamierzenia Synodu. Po niniejszym przedłożeniu głos zabrał ks. bp Stefan Regmunt, odczytując treść telegramu, jaki w związku z rozpoczynającym się Synodem wystosowany został przez biskupa ordynariusza do Ojca Świętego Benedykta XVI. W słowie kończącym obrady I Sesji Plenarnej ks. bp Stefan Cichy podziękował za przybycie na uroczystości zebranym uczestnikom Synodu, zapraszając jednocześnie wszystkich na wspólny posiłek. Obrady sesji inauguracyjnej I Synodu Diecezji Legnickiej zakończono modlitwą w intencjach Synodu do Matki Bożej Łaskawej, po której księża biskupi udzielili obecnym pasterskiego błogosławieństwa.
      Zainaugurowany 16 października 2007 roku I Synod Diecezji Legnickiej otwiera pięcioletni okres prac Komisji głównej Synodu, poszczególnych komisji synodalnych, ale również parafialnych zespołów synodalnych. Hasło: Przypatrzmy się naszemu powołaniu, jakie towarzyszyć będzie synodalnemu dziełu otwiera przed wiernymi katolikami diecezji legnickiej nowe perspektywy duchowej odnowy i religijnego wzrostu dla dobra całego Kościoła powszechnego oraz na chwałę Boga w Trójcy Jedynego.